Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Lào Cai

Ngân hàng Vietcombank tại Lào Cai

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Lào Cai hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Lào Cai

Vietcombank Lào Cai gồm:

Ngân hàng Vietcombank thành phố Lào Cai (4 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cam Đường
 • Địa chỉ: Số 502 đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3886679 – 0214.3886639
 • Fax: 0214.3886776
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Trung Thành

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kim Tân
 • Địa chỉ: Số 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3789696 – 0214.3789898
 • Fax: 0214.3789678
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thị Thu Phương

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 79 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3828396 – 0214.3828265
 • Fax: 0214.3828261 – 0214.3828326
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đặng Việt Hùng

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phố Mới
 • Địa chỉ: Số 263, đường Khánh Yên, phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0214.3865999
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hoàng Phương Dung

Ngân hàng Vietcombank thị xã Sa Pa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sa Pa
 • Địa chỉ: Số 575 đường Điện Biên Phủ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 02413. 888 836
 • Fax: 02413. 888 835
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Anh